spacer
 
 
 
 
 
 
     
 

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de maatschap naar burgerlijk recht HEITMANN Rechtsanwälte | Advocaten, gevestigd te [1083 BA] Amsterdam aan de Van Boshuizenstraat 12.

1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de maatschap HEITMANN Rechtsanwälte | Advocaten onder de uitdrukkelijke toepasselijkheid van deze voorwaarden. De maatschap bestaat mede uit beroepsvennootschappen. Alle bedingen in deze voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van de vennoten van ons kantoor alsmede van de bestuurders van de beroepsvennootschappen en van al degenen die voor de maatschap werkzaam zijn. De opdracht wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door HEITMANN Rechtsanwälte | Advocaten. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de cliënt is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van art. 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van art. 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Een lijst van vennoten wordt op verzoek toegezonden. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden gemaakt.

Het staat de vennoten vrij om ter uitvoering van de verleende opdracht werkzaamheden door bij het kantoor werkzame personen -onder hun verantwoordelijkheid- te laten uitvoeren en in voorkomende gevallen niet tot het kantoor behorende derden in te schakelen. Werkzaamheden waarvoor bijstand van een procureur, een deurwaarder of een in het buitenland gevestigde advocaat nodig is, worden geacht begrepen te zijn onder de aan HEITMANN Rechtsanwälte | Advocaten verleende opdracht, terzake waarvan in het geheel geen aanvullende opdracht of overleg vereist is. In andere gevallen waarin bijstand van derden wordt ingeroepen zal zoveel mogelijk tevoren met de cliënt overleg worden gevoerd. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van niet tot het kantoor van de maatschap HEITMANN Rechtsanwälte | Advocaten behorende derden is uitdrukkelijk uitgesloten. Wij zijn door de cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens cliënt te aanvaarden.

2. In beginsel worden door ons geen ramingen of schattingen gegeven, ter aanduiding van de mogelijkerwijs in een bepaalde zaak te besteden tijd danwel van de eventuele hoogte van het met de behandeling van een bepaalde zaak gemoeide honorarium of kosten van derden. Indien dit toch geschiedt, dan uitsluitend om daarmee de cliënt in staat te stellen om een afweging van de met de zaak gemoeide belangen te maken.

3.1 Tenzij anders overeengekomen is, en onverlet latende het bepaalde in art. 3.3, wordt een honorarium gedeclareerd op basis van de aan een zaak c.q. aan een dossier bestede uren maal een op dat moment geldend uurtarief.

De tarieven van de advocaten variëren afhankelijk van hun ervaring en specialistische kennis. Een lijst met de thans door ons kantoor gehanteerde tarieven is op verzoek beschikbaar. De tarieven kunnen periodiek worden aangepast als gevolg van prijsinflatie of daarmee gelijk te stellen bijzondere omstandigheden. Voor internationale zaken gelden aparte tarieven.

3.2 De geldende uurtarieven kunnen worden aangepast aan bijzondere omstandigheden van de zaak, waaronder het financieel belang, de toe te passen specialistische kennis en de vereiste spoed.

3.3 De declaratie is opgebouwd uit het honorarium, vermeerderd met 5% kantoor-kosten (voor telefoon, telefax, papier, fotocopieën en porti), de belaste verschotten (waaronder deurwaarderskosten), de omzetbelasting over honorarium, kantoorkosten en belaste verschotten, en de onbelaste verschotten (waaronder griffierecht).

4. Gelden van derden bestemd voor de cliënt worden gestort op de rekening van de Stichting Beheer Derdengelden HEITMANN Rechtsanwälte | Advocaten. Over die aan de cliënt toekomende gelden wordt geen rente vergoed.

5.1 Betaling van de declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na verzending daarvan. Betaling der declaratie veronderstelt acceptatie van de daarmee corresponderende werkzaamheden.

5.2 Het staat ons kantoor vrij in elke stand van een zaak een voorschot aan de cliënt in rekening te brengen danwel zekerheid te vragen voor de betaling van nog te voorziene declaraties, hetzij wegens honorarium hetzij wegens kosten. Griffierechten worden door kantoor ten behoeve van de cliënt aan de gerechten vooruitbetaald zodat deze dadelijk opeisbaar zijn.

5.3 Behoudens tegenbewijs strekt de urenspecificatie tot bewijs van de aan de zaak bestede tijd.

5.4 Wij zijn gerechtigd vanaf de datum dat de cliënt in verzuim is een rente te berekenen van 1% per maand of gedeelte van een maand. Bovendien is ons kantoor gerechtigd de buitengerechtelijke kosten en tijd, verder gepaard gaande met het niet of niet tijdig betalen, aan cliënt over het bedrag der declaratie in rekening te brengen.

5.5 In geval van wanbetaling der declaraties (voorschotdeclaraties daaronder begrepen) zijn wij gerechtigd onze werkzaamheden op te schorten totdat daadwerkelijke volledige betaling van een en ander heeft plaatsgehad.

6. Wij behouden ons voor de communicatie met cliënten en derden mede te mogen voeren door gebruikmaking van communicatie-middelen als bijv. internet, e-mail en gsm; voor inbreuk daarop door derden kunnen wij niet instaan.

7. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het onder die verzekering geldende eigen risico. Indien de verzekering geen aanspraak op uitkering geeft is onze aansprakelijkheid in het desbetreffende geval beperkt tot het bedrag dat ons kantoor van de cliënt ontving voor de op dat geval betrekking hebbende werkzaamheden; deze beperking zal evenwel niet worden ingeroepen als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de persoon of personen belast met de leiding van ons kantoor.

8. Op de opdracht is Nederlands recht van toepassing. Behoudens eventuele bevoegdheid van organen van de Nederlandse Orde van Advocaten, zullen eventuele geschillen tussen ons kantoor en de cliënt bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. In geval van verschil tussen de Engelse en/of Duitse en de Nederlandse tekst van deze voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

 

Photo-Credits:
www.photocase.de

 

This website is powered by TYPO3
Programming und Design by:

von fraunberg marketing gmbh
info@vonfraunbergmarketing.com

 
 
 
 
 
 
       
 
  © HEITMANN
  Carriere    Contactgegevens    Disclaimer